Zamów +48 664 119 927
Koszyk
0,00 
Koszyk
0,00 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY PARTY BOX BY PRZEŁOM

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy dokument określa warunki sprzedaży oraz świadczenia usług w ramach serwisu internetowego prowadzonego pod adresem www.partyboxbyprzelom.pl przez Katarzynę Milczarkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą KP Katarzyna Milczarkiewicz z siedzibą w Kobyłce, ul. Bohaterów Ossowa 8b, 05-230 Kobyłka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEiDG w Warszawie, o numerze NIP: 5212801109, telefon kontaktowy +48 664 119 927, czynny poniedziałek- piątek w godz. 9-17, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronach internetowych Sklepu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili, oraz jest udostępniany Klientowi po zawarciu umowy w sposób umożliwiający dostęp do niego w przyszłości.

 1. Usługi oraz sprzedaż w ramach Sklepu internetowego kierowane są do konsumentów.

 1. Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, poniższe postanowienia oznaczają:

 1. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 1. Formularz zamówienia – udostępniony w Sklepie internetowym interaktywny formularz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia;

 1. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zawierająca Umowę sprzedaży;

 1. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.);

 1. Konto – wyodrębniona cześć serwisu internetowego, przydzielona indywidualnie Klientowi;

 1. Konsument – osoba fizyczna, która za pośrednictwem Sklepu korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną lub zawiera umowę sprzedaży w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221 kc. Za konsumenta uważa się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, ujawnionego w CEIDG;

 1. Produkt – Przygotowanie i dostarczanie przez Przełom w Odżywianiu zestawów jedzeniowych w boxach, w ramach cateringu ewentowego.

 1. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

 1. Regulamin – niniejszy dokument;

 1. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie serwisu internetowego;

 1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Serwis Internetowy – platforma internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.partyboxbyprzelom.pl  

 1. Sprzedawca –  Katarzyna Milczarkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KP Katarzyna Milczarkiewicz z siedzibą w Kobyłce, ul. Bohaterów Ossowa 8b, 05-230 Kobyłka, NIP: 5212801109

 1. Umowa sprzedaży – zawarta w wyniku Zamówienia między Klientem a Sprzedawcą, umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;

 1. Usługi elektroniczne – usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 1. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.),

 1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 1. Użytkownik – każdy pojedynczy użytkownik sieci Internet, korzystający z Usług elektronicznych świadczonych w Sklepie internetowym;

 1. Zamówienie –oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, poczty e-mail, telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą,

 1. Dział Obsługi Klienta – osoby zatrudnione przez Sprzedawcę, upoważnione do zawierania umów na catering dietetyczny, posiadające wiedzę dietetyczną i decydujące o możliwości realizacji Umowy cateringowej, dostępne pod numerem telefonu +48 664 119 927, adresem mailowym: biuro@przelomwodzywianiu.pl

 1. koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Produktów,

 1. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,

 1. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

 1. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki i zasady każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu lub określone w odrębnym regulaminie.

 1. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 1. W ramach Sklepu umowy zawierane są w języku polskim.

2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. W celu korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest spełnienie przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących wymagań:

 1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu
 2. dostęp do poczty elektronicznej,
 3. standardowa przeglądarka internetowa
 4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
 5. program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.

 1. Korzystanie z Usług elektronicznych, może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Zaleca się Użytkownikowi stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują ich wystąpienie.

 1. Sprzedawca informuje, że w Sklepie wykorzystywane są mechanizmy plików cookies. Zasady ich wykorzystania reguluje Polityka cookies dostępna na stronie internetowej Sklepu.

 1. Zakazane jest dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 1. Zamówienia może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia. Osoby korzystające z Usług oraz zawierające Umowę sprzedaży w imieniu innej osoby powinny posiadać w tym zakresie stosowne umocowanie. Akceptując Regulamin osoba, o której mowa w zdaniu poprzednim oświadcza, że posiada umocowanie do korzystania z Usług i/lub do zawarcia Umowy sprzedaży pochodzące od osoby, w imieniu której jest zawierana umowa.

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 1. Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi w sieci Internet zasadami.

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Sprzedawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących bezpłatnych Usług elektronicznych: Konta, Formularza zamówienia, Newslettera.

 1. W celu rozpoczęcia korzystania z usługi prowadzenia Konta konieczna jest uprzednia Rejestracja w Sklepie internetowym, która następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Sprzedawcy formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowych Sklepu.

 1. Umowa o prowadzenie Konta zawarta jest z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia Rejestracji na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia Sprzedawcy lub skorzystania z przycisku „usuń Konto”.

 1. Sprzedawca udostępnia Formularz zamówienia umożliwiający dokonanie zakupu Produktów prezentowanych w Sklepie. Usługa udostępnienia Formularza zamówienia świadczona jest przez czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania Formularza zamówienia do Sprzedawcy.

 1. Każdy Użytkownik ma możliwość zapisu do Newslettera w celu otrzymywania od Sprzedawcy na podany przez niego adres poczty elektronicznej informacji handlowych i promocyjnych. Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony. Każdy Użytkownik może w dowolnym czasie odwołać zgodę na przesyłanie Newslettera poprzez wysłanie do Sprzedawcy żądania usunięcia go z listy subskrybentów lub poprzez samodzielne wypisanie się za pomocą linku znajdującego się w treści Newslettera.

 1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług elektronicznych w trybie natychmiastowym.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, a związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego www.partyboxbyprzelom.pl. Klient może złożyć na adres biuro@przelomwodzywianiu.pl. Złożona w ten sposób reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.

4. SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I OPINIE O PRODUKTACH

 1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):

 1. Breakfast BOX
 2. Vegan breakfast BOX
 3. Gluten free BOX
 4. Sandwich BOX
 5. Burger BOX
 6. Vegan desert BOX
 7. Antipasti BOX
 8. Italian BOX
 9. Asian BOX
 10. Polish BOX
 11. Spanish BOX
 12. Fruit BOX
 13. Dessert BOX

Charakterystyka i opis każdego party boxa dostępne są na stronie internetowej www.partyboxbyprzelom.pl   

 1. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień:

 1. telefonicznie pod numerem +48 664 119 927
 2. za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Serwisie internetowym przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 3. za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@przelomwodzywianiu.pl na 3 Dni Robocze przed faktyczną realizacją Zamówienia

 1. Przykładowe i poglądowe zdjęcia każdego party boxa znajdują się na  stronie internetowej na poszczególnych kartach produktów. Każdy party box to autorsko skomponowany charakterystyczny zestaw mini dań, produktów. 

 1. Skład i wygląd każdego party boxa zaprezentowanego na stronie internetowej www.partyboxbyprzelom.pl może się delikatnie różnić. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do delikatnych modyfikacji składowych każdego boxa.

 1. Każdy z boxów dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, dostarczanym przez firmę transportową do rąk własnych Klienta, bądź we wskazane przez Klienta miejsce.
 2. Ceny Boxów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są na karcie danego produktu dostępnego pod adresem www.partyboxbyprzelom.pl . Ceny Boxów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki w tym podatek VAT. Cena Produktu nie zawiera kosztów jego dostawy.
 3. Informacje o Produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty, a zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 1. Sprzedawca zaleca, aby dostarczane posiłki były przechowywane do 12 h od momentu dostarczenia. Do czasu spożycia posiłki powinny być przechowywane przez Klienta w temperaturze 2-8 stopni Celsjusza. W przypadku nieodpowiedniego przechowywania posiłków przez Klienta, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ich późniejszą zdatność do spożycia.

 1. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie mają charakter poglądowy. Zdjęcia i opisy Produktów obrazują w sposób demonstracyjny właściwości, wygląd i parametry użytkowe Produktu. Wygląd Produktu na fotografiach prezentowanych w Sklepie może różnić się w niewielkim stopniu od wyglądu Produktu będącego przedmiotem Umowy sprzedaży. Różnice w wyglądzie Produktów mogą wynikać z przyczyn technicznych związanych z urządzeniem, za pomocą którego Klient korzysta ze Sklepu.

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.partyboxbyprzelom.pl i dokonać wyboru boxa, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 1. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. W celu złożenia Zamówienia należy poprawnie wypełnić Formularz zamówienia.

 1. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe w tym adresu do dostawy zamówienia wraz z informacjami dodatkowymi dostępu do wskazanego adresu (np. kod dostępu) oraz numeru telefonu.   Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

 1. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.

 1. Rejestracja w serwisie nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

 1. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 a) przedmiotu zamówienia,

    b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

    c) wybranej metody płatności,

    d) wybranego sposobu dostawy,

 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

 1. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę Klienta zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego Produktów. Klient otrzymuje automatycznie potwierdzenie wpłynięcia Zamówienia do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy.

 1. Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktów.

 1. W ciągu 2 godzin od zawarcia Umowy Klient ma prawo zgłosić zastrzeżenia co do treści zawartych w Potwierdzeniu Zamówienia. Po tym terminie domniemywa się, że treść Zamówienia wynikająca z Potwierdzenia Zamówienia jest zgodna z wolą Klienta, zaś Klient nie ma prawa do reklamacji związanych z treścią Zamówienia.

 1. Sprzedawca umożliwia użytkownikom sklepu online dostęp do opinii o produktach wystawionych przez klientów w sklepie internetowym. Sprzedawca przy współpracy z zaufanym podwykonawcą zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od osób, które używały danego produktu lub go nabyły. W tym celu po dokonaniu zakupu produktu przez Klienta, Sprzedawca w ramach realizacji umowy z klientem może przesłać na adres poczty elektronicznej (wskazanej przez klienta) zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu otrzymania jego opinii o dokonanej sprzedaży. Klient posiada prawo do przekazania swej opinii poprzez wypełnienie przedmiotowej ankiety, jednakże przekazanie opinii jest dobrowolne.

 1. Klient publikując ocenę lub komentarz dotyczący produktu wyraża zgodę na opublikowanie w Serwisie jego imienia jako oznaczenia autora komentarza lub oceny.

 1. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych.

 1. W celu rozwiania wątpliwości Sprzedawca wyjaśnia, że usługa wyrażania opinii o produkcie przeznaczona jest do wyrażania osobistej, subiektywnej oceny produktu przez co należy rozumieć ocenę jego jakości i funkcjonalności, co umożliwić ma przede wszystkim ułatwienie decyzji o jego ewentualnym zakupie innym Klientom Sklepu. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie.

 1. Usługa dodawania opinii nie jest przeznaczona do wyrażania jakichkolwiek opinii nie związanych bezpośrednio z zakupionym przez Klienta produktem, dlatego też wszelkie opinie nie odnoszące się wprost do informacji o danym produkcie będą przez Sprzedawcę niezwłocznie kasowane.

 1. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 1.   Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5. PŁATNOŚCI

 1. Płatność za zamówienie musi zostać uiszczona najpóźniej na 2 Dni Robocze przed planowanym terminem realizacji. Jeżeli płatność za zamówienie nie zostanie uregulowana w określonym powyżej terminie, zamówiona usługa zostanie anulowana.

 1. Opłatę za Zamówienie należy uiścić poprzez serwis AutoPay lub przelewem tradycyjnym na wskazany przez KP Katarzyna Milczarkiewicz numer konta.

 1. Dokonanie płatności poprzez serwis AutoPayjest ostatecznym potwierdzeniem i przyjęciem wszystkich warunków Zamówienia, w tym stanowi potwierdzenie akceptacji Regulaminu.

 1. KP zastrzega prawo odmowy realizacji Zamówienia w przypadku: złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy (w szczególności odmowy akceptacji Regulaminu lub innych warunków); naruszenia Regulaminu; bezskuteczności próby uzgodnienia miejsca i terminu dostarczenia Zamówienia; pozyskania informacji o przeciwskazaniach żywieniowych po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 1. KP zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia w przypadku braku płatności w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 3. Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* Mastercard

* MasterCard Electronic

* Maestro”

* Przelew tradycyjny

 1. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. 

 1. CENA PRODUKTÓW

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i zawiera podatki, w tym podatek od towarów i usług (cena brutto).

 1. Informacje o cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu dostępne są w Sklepie i zamieszczone przy prezentowanym Produkcie.

 1. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w Koszyku w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.

 1.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wycofania oraz wprowadzania nowych Produktów. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienie/a, które zostało złożone przed datą wejścia w życie, którejkolwiek ze zmian, o której mowa powyżej.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian cen Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania promocji, rabatów i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie wpływa na Zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków promocji, rabatów lub wyprzedaży. Czas akcji promocyjnych jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się. Promocje, rabaty i wyprzedaże obowiązują w okresie i na warunkach wskazanych każdorazowo w opisie danego Produktu w Sklepie. Promocja, rabat lub wyprzedaż trwa do godziny 23:59 ostatniego dnia ich obowiązywania. Ceny promocyjne, rabatowe lub wyprzedażowe są uwzględniane i obowiązują wyłącznie w odniesieniu do Produktów zamawianych za pośrednictwem Sklepu.

 1. Klient może przeglądać Usługi według ich kategorii lub korzystając z wyszukiwarki.

 1. Realizacja Zamówienia jest możliwa pod warunkiem dostępności Usługi w Sklepie.

 1. DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 1. Dostawa jest możliwa w ponad 500 miejscowościach. Więcej informacji o miejscowościach objętych możliwością dostawy pod adresem https://przelomwodzywianiu.pl/strefa-dostaw/ 

 1. Dostawa realizowana jest na terenie miasta Warszawy 7 dni w tygodniu w opcji wieczornej lub porannej, a w pozostałych miejscowościach 6 dni w tygodniu- w godzinach porannych. Opcja wieczorna rozumiana jest jako przedział czasowy w godz. 19:00-23:00 lub standardowa( poranna) – w godz. 2:00-8:00.
  Na terenie Warszawy dostawa może zostać zrealizowana na indywidualne życzenie Klienta.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak odbioru Zamówienia pod wskazanym przez Klienta w Zamówieniu adresem.

 1. Dostawa odbywa się na ryzyko Sprzedawcy za wyjątkiem sytuacji, w których dostawa nie będzie możliwa z winy Klienta, a nie zostanie to zgłoszone Sprzedawcy co najmniej cały jeden dzień roboczy przed faktyczną datą realizacji Zamówienia. W takich wypadkach Klient nie jest uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień.

 1. Szczegóły dotyczące kosztów dostawy poza obszarem Warszawy zostały określone na stronie internetowej Sprzedawcy: https://przelomwodzywianiu.pl/strefa-dostaw/ 

 1. Dostawy mogą odbywać się w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. KP Katarzna Milczarkiewicz może planować dostawy w innym systemie niż standardowo tj. codziennie z wyjątkiem soboty, informując o zmianach Klienta odpowiednio wcześniej.

 1. Klient ma możliwość podania preferowanych/opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez klienta, zachowując przedział czasowy w dwóch turach do wyboru: wieczornej – w godz. 19:00-23:00 lub standardowej – w godz. 2:00-8:00.

 1. W razie nieodebrania przez Klienta lub innej upoważnionej osoby, która zostaje zgłoszona wcześniej Sprzedawcy to Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną co najmniej dwa dni przed Dostawą, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

 1. W przypadku, gdy dojdzie do przywłaszczenia Produktu przez osoby trzecie po dostarczeniu przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z Umowy. Dostarczenie pod wskazany adres paczki jest dokumentowane wykonaniem zdjęcia przez Sprzedawcę.

 1. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych oraz sił wyższych, nie wynikających z winy Sprzedawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu, a klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.

 1. ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwila otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.

 1. Sprzedawca dopuszcza możliwość dokonywania zmian Zamówienia), jednakże bezwzględnym warunkiem zmiany jest wcześniejsze ustalenie wszystkich jej warunków z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem. 

 1. Odwołanie Zamówienia może nastąpić e-mailowo bądź telefonicznie na co najmniej dwa Dni Robocze przed planowaną faktyczną realizacją Zamówienia.

 1. W przypadku planowanej zmiany adresu dostawy, należy zgłosić e-mailowo bądź telefonicznie, na co najmniej cały jeden Dzień Roboczy przed faktyczną datą realizacji Zamówienia oraz należy dokonać zmiany w aplikacji. 

 1. Dokonanie wszelkich zamian w Zamówieniu opisanych w niniejszym dziale z naruszeniem określonych terminów, może się wiązać z obciążeniem Klienta wynikającymi stąd kosztami oraz opóźnieniem dostawy, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 1. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmiany boxa na tańszy- jeśli zmiana ta została zgłoszona minimum 2 dni Robocze przed realizacją zamówienia.

 1. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Produktu należy składać w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Reklamacje rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy, która rozpatrywana jest niezwłocznie.

 1. Złożona reklamacja powinna zawierać:

 1. Identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej).
 2. Przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji

 1. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji. 

 1. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.

 1. W razie stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Sprzedawca poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych przedstawiając stosowne uzasadnienie.

 1. Reklamacje należy kierować do Sprzedawcy:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@przelomwodzywianiu.pl 

 1. ODSTĄPIENIE KONSUMENTA OD UMOWY

 1. Sprzedawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:     

 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

 1. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

 1. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.

 1. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 1. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Klienta zarejestrowane w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem polskim i unijnym, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.

 1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) Klientów, w tym Użytkowników korzystających z funkcjonalności Sklepu, jest Sprzedawca, to jest Katarzyna Milczarkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KP Katarzyna Milczarkiewicz z siedzibą w Kobyłce, ul. Bohaterów Ossowa 8b, 05-230 Kobyłka, NIP: 5212801109,

 1. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep          www.partyboxbyprzelom.pl  i nie będą udostępniane innym podmiotom. 

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO w celach wskazanych w pkt. 1 powyżej.

5. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach Sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.

6. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

– kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;

– kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);

– po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

9. Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Sklep Internetowy – dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

10. Dane dotyczące zamówień Towarów i usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia.

11. Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.

12. Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Sklepu internetowego..

13. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.

14. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Sprzedawcę do potrzeb i zainteresowań Klienta oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Sprzedawcy na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Odbiorcami danych osobowych mogą być między innymi:

– Katarzyna Milczarkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KP Katarzyna Milczarkiewicz z siedzibą w Kobyłce, ul. Bohaterów Ossowa 8b, 05-230 Kobyłka, NIP: 5212801109, jako administrator danych osobowych, a także:

– podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego np. sądy lub organy administracji publicznej, organy państwowe,

– banki i podmioty zapewniające płatności elektroniczne w celu niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży oraz w celu niezbędnym do obsługi płatności związanych z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży,

– podwykonawcy, dostawcy lub zleceniobiorcy działający na rzecz Sprzedawcy w celu przygotowania, produkcji, konfekcjonowania, pakowania i wysyłki produktów będących przedmiotem umowy sprzedaży,

– podmioty świadczące usługi IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne,

–  biura rachunkowe świadczące usługi finansowo-księgowe,

– biegli rewidenci lub firmy audytorskie wykonujące audyt sprawozdań finansowych,

–  kancelarie prawne świadczące usługi doradztwa prawnego,

– operatorzy pocztowi i podmioty świadczące usługi kurierskie;

15. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej ze Sprzedawcą i wyłącznie zgodnie z poleceniami Sprzedawcy.

16. Administrator starannie dobiera podmioty, z którymi współpracuje lub z których usług korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych, dążąc do zapewnienia danym maksymalnej ochrony poprzez stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

17. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym współpracującym z www.partyboxbyprzelom.pl  (np. firma kurierska realizująca dostawę zakupionych produktów, dostawca usług IT, firma prowadząca windykację należności, firma rozsyłająca mailing itd.). Dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

13. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także wzorców, formularzy, logotypów zdjęć zamieszczonych na stronie Sklepu (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych w Sklepie, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy.

2. Produkty świadczone przez Sprzedawcę, które dostępne są w Sklepie stanowią własność intelektualną Sprzedawcy, są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie prawnej.

3. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.partyboxbyprzelom.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Sprzedawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

14. POLITYKA COOKIES

1. Za pośrednictwem strony internetowej mogą być gromadzone informacje związane z logowaniem, tj. adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres, strony, z której użytkownik został przekierowany (tzw. pliki cookies).

2. Pliki cookies to dane informatyczne zapisywane w postaci plików tekstowo-numerycznych, które są umieszczane w urządzeniach końcowych użytkowników sieci Internet. Takim urządzeniem końcowym może być telefon komórkowy, laptop, tablet. Pliki te są wykorzystywane i umieszczane w trakcie łączenia się użytkownika sieci Internet z daną stroną internetową.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, otworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: o „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu; o „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu; o „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; o „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

15. LOGI SERWERA

1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

2. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności zmianę przepisów prawa. Zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian w Regulaminie są realizowane na zasadach dotychczasowych.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. W razie zmiany postanowień Regulaminu, w stosunku do Umów zawartych przed wprowadzeniem zmiany stosowane będą postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia Umowy. 

4. Sprzedawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z uzasadnionych przyczyn. Za uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności: 

• zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na Sprzedawcę obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu;

• Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub z uwagi na konieczność stworzenia większej transparentności Regulaminu – w zakresie w jakim uzupełnienie, doprecyzowanie lub modyfikacja Regulaminu jest dopuszczalne przez przepisy prawa lub z uwagi na konieczność zwiększenia transparentności Regulaminu; 

• wydanie przez organy administracji publicznej decyzji lub aktów o analogicznym charakterze, jak również wytycznych w jakim dokumenty te modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na Sprzedawcę obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu;

• wprowadzenie przez Sprzedawcę nowych funkcjonalności Serwisu lub dokonanie modyfikacji ich dotychczasowego zakresu – w zakresie w jakim nowe funkcjonalności modyfikują treść Regulaminu;

• wprowadzenie przez Sprzedawcę nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych – w zakresie w jakim wpływają one na treść Regulaminu, a modyfikacja Regulaminu jest obiektywnie niezbędna i bezpośrednio związana z wprowadzeniem nowych lub modyfikacją istniejących systemów informatycznych;

• powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że treść Regulaminu jest sprzeczna z prawem – w zakresie w jakim z punktu widzenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta proponowana zmiana Regulaminu jest na jego korzyść. 

5. Sprzedawca informuje Użytkownika o proponowanej zmianie Regulaminu poprzez publikację w Serwisie:

• treści proponowanej zmiany Regulaminu;

• dacie wejścia w życie zmian Regulaminu;

• jednolitej treści Regulaminu po zmianach.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian adresów e-mail podanych w Regulaminie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie stanowią zmiany Regulaminu.

7. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Katarzyna Milczarkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KP Katarzyna Milczarkiewicz z siedzibą w Kobyłce, ul. Bohaterów Ossowa 8b, 05-230 Kobyłka, NIP: 5212801109,  a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep internetowy.

10. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom będącym konsumentami korzystniejsze obowiązkowe i wymagane prawem uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla Sprzedawcy.

17. NOTA O PRAWACH AUTORSKICH DO REGULAMINU SPRZEDAŻY

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży jest Wykonawca dzieła, który udzielił niniejszemu sklepowi niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu Sprzedaży do celów związanych z własną działalnością handlową w Internecie. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży bez zgody Wykonawcy dzieła jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare